HEIM > Aktør > Samhandlingsreforma i Vest-Telemark


-med brukaren i sentrum


Samarbeidet i Vest-Telemark

Det er tilsett ein samhandlingskoordinator som leier arbeidet i Vest-Telemark. Ein skal sjå på ulike samarbeidsformer på tvers av kommunane i Vest-Telemark og Sjukehuset Telemark HF. Det skal gjennomførast og byggjast fram konkrete samarbeidsprosjekt i tråd med føringar i Samhandlingsreforma og med pasienten/brukaren i sentrum. Koordinatorane i Telemark er sentrale i utarbeiding av avtaler mellom STHF og kommunane - og oppfølging og revidering av avtalene.

Aktuelt

3 juni 2016

Av ymse grunner måtte vi avlyse møtet. Vi set det opp på nytt til hausten

26 mai 2016

Nye forskrifter set større krav til kompetanse hos dei tilsette, både legar og sjukepleiarar.

26 mai 2016

”Heile akuttkjeda frå symptomane oppstend til  pasienten er ivaretatt på riktig stad”.

For å få gode akuttmedisinske tenester er det viktig at AMK, ambulanse, legevakt og akuttmottak på sykehus samarbeider godt. Sykehuset Telemark har akuttmedisin som eit av sine satsingar i strategiplanen. Dei inviterer til stormøte i Bø 9. juni kl. 18. Alle som arbeider innan tenestene og andre  som er opptekne av temaet - er velkomne.

9 mai 2016

Tilbod i Vest-Telemark om 5 ulike tilbod om desentralisert vidareutdanning for helsefagarbeidarar.

18 april 2016

Samarbeid mellom kommunar og STHF om å få til ein plan for geriatri i Telemark

8 jan 2016

I samband med arbeid rundt den akuttmedisinske kjeden skal sjukehuset og legevakta i Seljord prøve ut modellar for samarbeid.

8 jan 2016

Den ligg nye føringar om psykolog i alle kommunar og om etablering av kommunale øyeblikkeleg hjelp døgnplassar innan psykiari og rus.

8 jan 2016

Forskriften gir små legevakter store utfordringar, då den setter andre krav til kompetanse for legar og tilsette på legevakt. 

30 mai 2015

Flere enn 100 sykepleiere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere fra kommunene i Telemark har lært mer om hjertesvikt, KOLS og diabetes. I sykehusets konferansesenter fikk de vite hvordan de kan behandle flere lokalt, og samtidig bidra til færre unødvendige sykehusinnleggelser. Så stor var pågangen at det allerede nå er planlagt en ny fagdag i juni for de som ikke fikk plass.This site uses cookies. Read more about cookies here. Ikke vis denne meldingen igjen.